اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

بیستمین همایش - آبان 93

نوزدهمین همایش - مهر 92

هیجدهمین همایش - مهر 91

هفدهمین همایش - آبان 90

شانزدهمین همایش - مهر 89

پانزدهمین همایش - آبان 88

چهاردهمین همایش - مهر87

سیزدهمین همایش - مهر 86

دوازدهمین همایش - مرداد 85

یازدهمین همایش - مهر 84

دهمین همایش - مهر ۸3

نهمین همایش - مهر 82

هشتمین همایش - مهر ۸1

هفتمین همایش - مهر 80

ششمین همایش - مرداد ۷9

پنجمین همایش - مرداد 78

چهارمین همایش - مرداد 77

سومین همایش - مرداد 76

دومین همایش - مرداد 75

اولین همایش - مرداد 74